Uzaktan - Dönüşümlü Çalıştırılması ve İdari İzin Süreçleri

İlan Tarihi:24.03.2020 15:27:00
Güncelleme Tarihi:24.03.2020 15:28:00
 

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPAN TÜM PERSONELİN

COVID-19 PANDEMİSİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA

UZAKTAN- DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞTIRILMASI VE İDARİ İZİN SÜREÇLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE – 1 Bu usul ve esaslar, COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımını en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulundurulması şartıyla üniversitemizde çalışmakta olan tüm akademik, idari, sözleşmeli ve sürekli işçi statüsünde görev yapanların uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışmasına ve idari izin süreçlerine dair usul ve esasların belirlenmesini amaçlar. 

 

Kapsam 

MADDE – 2

(1) Bu usul ve esaslar, çalıştırılma biçimine ve statüsüne bakılmaksızın Manisa Celal Bayar Üniversitesinde çalışan tüm akademik ve idari personeli kapsar. 

(2) Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesi bünyesinde sağlık hizmeti sunumunda görev alan personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Tıp Fakültesi hastaneleri/Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde görev alan tüm personel için belirlediği kurallar uygulanır. 

 

Dayanak 

MADDE – 3

Bu usul ve esaslar, 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE – 4  Bu Usul ve Esaslarda Yeralan

a) Birim Amirleri : Dekan, Müdür, Başhekim, Genel Sekreter, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Koordinatör 

b) Rektör : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü 

c) Üniversite : Manisa Celal Bayar Üniversitesini ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İdari İzin, Uzaktan Çalışma, Dönüşümlü Çalışma 

MADDE – 5  

(1) Üniversiteye bağlı birimlerde görev yapan personelden hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplardan (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) bu süreçten önce idari izinli sayılanlar da dahil olmak üzere yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecektir. 

(2) Kronik hasta olduğunu beyan edenlerden ek belge istenmez. Bu konudaki her türlü sorumluluk beyan eden personelde olup, olabilecek aksi durumlar ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Üniversitenin adli, idari ve cezai işlem uygulama hakkı saklıdır. 

(3) Birim amirleri, COVID-19 salgını devam ettiği sürece ihtiyacı karşılayacak seviyede asgari personel bulundurmak şartıyla, birimlerindeki personel planlamasını yapmaya yetkilidir. 

 (4) Üniversitemizde çalışan personelin asli görevi olan hizmetleri uzaktan sunma imkânı olması halinde uzaktan çalışması mümkündür. 

(5) Dönüşümlü çalışma yoluyla çalıştırılacak personelin idari izinli sayıldığı günlerde ikamet mahallerinden ayrılmamaları ve ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda göreve dönmeleri zorunludur.

(6) Birim amirleri birimde yürütülen hizmetlerin aksamadan yürüyeceği şekilde bünyesinde görevli personelin taleplerini değerlendirerek uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma planlamasını yaparlar. 

(7) Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu bulunan ve COVID-19 salgını süresince yıllık izin veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen kadın personelin bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kullanmakta olduğu yıllık veya mazeret izinlerinin kalan süreleri talepleri halinde idari izne çevrilebilir, ancak söz konusu personelin uzaktan veya dönüşümlü çalışma yoluyla idari hizmetlerini sunma imkânı varsa bu yollarla çalıştırılması esastır. 

(8) Dönüşümlü olarak çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri günler için idari izinli sayılırlar. 

(9) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi açısından aynı derecede sorumluluğa sahiptirler. 

(10) Bu usul ve esaslar kapsamında dönüşümlü veya uzaktan çalışma yöntemiyle görevlerine devam eden personel ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.  

 (11) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE –6

(1) İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadırlar. 

(2) COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında idari izin kullanan, dönüşümlü veya uzaktan çalışma yoluyla görevine devam eden personelin, bu durumun amacına uygun hareket etmediği tespit edilmesi halinde hakkında idari yaptırımlar uygulanır. 

(3) Uzaktan çalışanlar, mesai saatleri içerisinde kişisel cep veya sabit telefonlarına doğrudan ulaşılabilir olacağını, internet erişimi ile görev tanımlarımda belirtilen sorumlulukları yerine getireceğini, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Üniversite Bilgi Sistemi (UBS), Personel Bilgi Yönetim Sistemi (PBYS) ve diğer kullandığı modüllerle ilgili olarak üzerine düşen görevleri süresi içerisinde yerine getireceklerini kabul ederler. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE –7

Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde ilgili kanun ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE –8

Bu usul ve esaslar, Rektör tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE –9

Bu usul ve esasları Rektör yürütür.  


789 görüldü.    0 Paylaşıldı