Manisa Celal Bayar Üniversitesi COVID-19 Aşı İzlem Çalışması Ara Sonuçları Yayımlandı

İlan Tarihi:8.12.2021 15:57:00
Güncelleme Tarihi:8.12.2021 16:03:00
 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütülen “COVID-19 Aşı İzlem Çalışması Ara Sonuçları” konusundaki bilimsel çalışma tamamlanarak, uygulanan bilimsel çalışmanın sonuçları şöyle paylaşıldı;

Rapor içeriği:

*3. doz COVID-19 aşısı (Sinovac ya da Biontech)  3. ay antikor sonuçlarının karşılaştırması

*2 doz Sinovac ve 2 doz Biontech (4 doz) COVID-19 aşısı sonrası 1. ay antikor sonuçları

*2 doz Sinovac sonrası 8. ay takip sonuçları

Bu rapor, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteği ile yürütülen COVID-19 aşı izlem çalışması (Kohort) ara sonuçlarını içermektedir. Bulgular:

1-Türkiye’de geniş ölçekte uygulanan iki doz Sinovac aşısı sonrası, MCBÜ sağlık çalışanlarında uygulanan 3. doz Sinovac ile 3. doz Biontech (Pfizer) uygulamasının (80-120. günlerde) karşılaştırmalı antikor sonuçları,

2- İki doz Sinovac sonrası 2 doz Biontech (Pfizer) uygulaması sonrası (28-45. günlerde ve 46-80. günlerde) antikor düzeyleri,

3- Sadece iki doz Sinovac aşısı olan bir grup sağlık çalışanının, 2. doz aşı sonrası 8. ay antikor düzeyleri olarak sunulmuştur.

Araştırma MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları AD öğretim elemanları tarafından yürütülmüştür.  Araştırmanın yürütücü ve katılımcıları bu raporun dip notunda verilmiştir.

Bu çalışma MCBÜ Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenmektedir. Üniversite yönetimimize projemize ve ekibimize en başından beri verdikleri sınırsız destek için ayrıca teşekkür ederiz.

Yöntem

Bu çalışmada, ilk bulguları daha önce kamuoyu ile paylaşılan “MCBÜ Hastanesi Çalışanları Coronavac Aşı Kohordu” araştırmasının 3. doz aşı sonrası koruyuculuk düzeyleri Sinovac ve Biontech aşıları için karşılıklı olarak değerlendirilmektedir. Bu kohort çalışması 1053 gönüllü sağlık çalışanının katılımıyla başlamış, gönüllülerin aşı olmadan önce kan örnekleri alınmış ve SARS-CoV-2 antikor düzeyi “negatif” olan kişiler çalışmaya alınmıştır. Dolayısıyla çalışma sırasında katılımcılarda tespit edilen virüsün Spike (S) proteinine özgü antikor düzeyleri aşıya bağlıdır (geçirilmiş hastalığa değil). Çalışmada kullanılan antikor testinin pozitiflik sınır değeri 1 ünite (Ü)’ dir. 1.0 ve üstündeki antikor düzeyleri pozitif olarak kabul edilmiştir. Testin saptayabildiği antikor düzeylerinin üst sınırı 150 olup, 150Ü üzerindeki değerler >150 olarak belirlenmiştir.

Bulgular

Araştırma kohordunda kan örneği veren 346 hastane çalışanından 157’sine (%45.4) 2 doz Sinovac+1 doz Biontech,     51’ ine (%14.7) üç doz Sinovac, 29’una (%8.4) iki doz Sinovac, 109’una (%31.5) ise 2 doz Sinovac+2 doz Biontech aşısı uygulanmıştır.

1-İki doz Sinovac ve 3. doz olarak Sinovac ya da Biontech aşısı sonrası saptanan antikor düzeylerinin karşılaştırılması

A- 3 doz Sinovac uygulananlar (51 kişi) :

Ortalama antikor değeri 32.80 ± 51.80 (min:0.42, maks:150; IQR:3.81-26.89)’dir. Bu kişilerin %5.9’inin antikor düzeyleri 1.0’ın altında, 51.0’unda antikor düzeyleri 1.0-10.0 arasında, %29.4’ünde 10.0-150 arasında ve %13.7’sinde ise 150’nin üstündedir.

B- 2 doz Sinovac + 1 doz Biontech uygulananlar (157 kişi) :

Ortalama antikor değeri 142.85 ± 28.08 (min:0.61, maks:150; IQR:150.0-150.0)’dir. Bu gruptakilerin %0.6’sında antikor düzeyleri 1.0’ın altında, %7.6’sında 10.0-150 arasında ve %91.8’inde ise 150’nin üstündedir.

2-Sadece 2 doz Sinovac uygulananların 8. ay antikor düzeyleri (29 kişi)

İki doz Sinovac uygulananların 8. ay antikor düzeyleri ortalaması 18.22 ± 47.02 (min:0.09, maks:150; IQR:0.17-1.75)’dir. Katılımcıların %72.4’ünde antikor düzeyi 1.0’ın altında,  %13.8’inde 1.0-10.0 arasında, %3.4’ünde 10.0-150 arasında, %10.4’ünde 150.0’nin üzerindedir.

Daha önceki çalışmamızda iki doz Sinovac aşı uygulamasından 1 ve 3 ay sonra antikor pozitifliği sırasıyla %97 ve %77 bulunmuş, 6. ayda %55.8’e düştüğü saptanmıştır. İki doz Sinovac aşı uygulamasının 8. ayında bu değer %27.6’ya düşmüştür.

3- 2 doz Sinovac + 2 doz Biontech uygulananlar (109 kişi)

İki doz Sinovac sonrası iki doz Biontech uygulananların 28-45. günlerde ortalama antikor değeri 150.0 ± 0.0 (min:150.0, maks:150.0; IQR: 150.0-150.0)’dir. Bu gruptakilerin tamamında antikor düzeyi 150’nin üzerindedir.

İki doz Sinovac sonrası iki doz Biontech uygulananların 46-80. günlerde ortalama antikor değeri 147.09 ± 13.94  (min:74.4, maks:150.0; IQR: 150.0-150.0)’dir. Bu gruptakilerin tamamında antikor düzeyi 1.0’ın üzerinde olup, %4.3’ünde 10.0-150 arasında; %95.7’sinde ise 150’nin üzerindedir.

Tablo.  Farklı aşı şeması uygulanan kişilerde antikor izlem sonuçları

 

 

Antikor düzeyleri aritmetik ortalaması

(en az – en çok)

≥1.0 antikor düzeyi

(%)

Antikor düzeyi

≥1.0 -  10.0 arasında olanlar

(%)

 

Antikor düzeyi

≥10.0 -  150.0 arasında olanlar

(%)

Antikor düzeyi ≥150 olanlar

(%)

3 doz Sinovac  

(n= 51)*

32.80 ± 51.80

(min:0.42, maks:150) (IQR:3.81-26.89)

(Geo. Ort: 9.68)

%94.1

%51.0

%29.4

%13.7

2 doz Sinovac +1 doz Biontech

(n=157)*

142.85 ± 28.08

 (min:0.61, maks:150)

(IQR:150.0-150.0)

(Geo. Ort: 133.23)

%99.4

-

%7.6

%91.8

2 doz Sinovac (n=29)**

18.22 ± 47.02

 (min:0.09, maks:150)

(IQR:0.17-1.75)

(Geo. Ort: 0.75)

%27.6

%13.8

 

%3.4

%10.4

2 doz Sinovac

+2 doz Biontech

(n=40)***

150.0 ± 0.0        (min:150.0, maks:150.0) (IQR: 150.0-150.0)

(Geo. Ort: 150.0)

%100

-

-

%100

2 doz Sinovac

+2 doz Biontech

(n=69)****

147.09 ± 13.94   (min:74.4, maks:150.0) (IQR: 150.0-150.0)

(Geo. Ort: 146.14)

%100

-

%4.3

%95.7

*3. ay antikor izlem sonuçları

**8. ay antikor izlem sonuçları

***28-45. günlerde antikor izlem sonuçları

****46-80. günlerde antikor izlem sonuçları

Sonuç

1- Üç doz Sinovac  ya da 2 doz Sinovac + 1 doz Biontech uygulanmış olan sağlık çalışanlarında, son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla %94 ve %99 oranında antikor pozitifliği saptanmıştır.

2- İki doz Sinovac + 2 doz Biontech uygulanan sağlık çalışanlarının tamamında son aşıdan 28-80 gün sonra antikor düzeyleri pozitiftir. Bu grupta antikor düzeyi >150 olanların oranı %97.2’ dir.

3- Sadece 2 doz Sinovac uygulananlarda, son aşıdan 8 ay sonra antikor pozitifliği %27.6’ya düşmüştür. İki doz Sinovac uygulananlara mutlaka 3. doz aşı önerilir.

4- Üç doz Sinovac uygulananların hemen tümünde son aşıdan sonraki 3-4. ayda antikor düzeyi 1.0’in üzerinde olsa da antikor titrasyonları hızla düşmüştür. 2 doz Sinovac’a ek olarak bir doz Biontech uygulananlara göre 3 doz Sinovac uygulanan grupta ölçülebilen maksimum antikor düzeyi (>150.0) yüzdesi çok daha düşüktür. Buna göre 3 doz Sinovac uygulanmış bireylerde mutlaka 4. doz hatırlatma dozuna gereksinim vardır. 4. doz olarak yüksek antikor yanıtına yol açan Biontech tercih edilmesi önerilir.

5- Bu araştırmanın gerçek yaşam bulguları 3. doz aşı sonrası 6. ay izlem verilerine göre değerlendirilecektir.

 

Araştırma Ekibi:

Prof. Dr. Sinem AKÇALI, MCBÜ Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Erhan ESER, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Pınar ERBAY DÜNDAR, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Beyhan CENGİZ ÖZYURT, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dr. Öğr Üyesi Şebnem ŞENOL AKAR, MCBÜ Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları AD

Dr. Öğr . Gör. Deniz ÖZER, MCBÜ Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları AD

Dr. Yunus ÖZKAYA, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dr. Kübra ÇİÇEK, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dr. Zeynep Öykü ÖZTÜRK ARIKAN, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dr. Zeynep Ceyda BURAN, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Uz. Hem. Ferya KARADAĞ YALÇIN, MpH, MCBÜ Tıp Fak. Hastanesi


6826 görüldü.    0 Paylaşıldı
_DSC1728s _DSC9504 _DSC1729s _DSC9549s
Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Telefon: 0236 201 10 70 - Faks: 0236 201 14 53 - E-Posta : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr
6826
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası